Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden MNH Scandinavian Design & Living

Publicatiedatum: 15-1-2023
Versie 1.2

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden:
Artikel 1     - Algemeen
Artikel 2     - Levering
Artikel 3     - Retourneren
Artikel 4     - Betalen en Verzenden
Artikel 5     - Garanties
Artikel 6     - Overeenkomst
Artikel 7     - Privacy
Artikel 8     - Communicatie
Artikel 9     - Overmacht
Artikel 10 - Klachten
Artikel 11 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillenregeling

Artikel 1 - Algemeen
1.1 MNH Scandinavian Design & Living is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 81326157 en is gevestigd te Beverwijk - Nederland. Het vestigingsadres is Melis Stokelaan 18, 1948 DA Beverwijk. Het BTW nummer is NL003557328B38, IBAN nummer NL14KNAB0604134762.
1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van MNH Scandinavian Design & Living zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. MNH Scandinavian Design & Living behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden te wijzigen.
1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 - Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Levering zal plaatsvinden tussen 1 en 3 werkdagen. Tenzij op de website anders is aangegeven. Indien de levertijd tot en met 3 werkdagen niet zal worden gehaald, zal de klant een e-mail van MNH Scandinavian Design & Living ontvangen waarin de juiste levertijd wordt vermeld. In dat geval heeft de klant het recht om de overeenkomst met MNH Scandinavian Design & Living te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan MNH Scandinavian Design & Living te melden.
2.3 Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat MNH Scandinavian Design & Living het in voorgaande artikel (artikel 2.2) genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bankrekening van de klant teruggestort.
2.4 Indien MNH Scandinavian Design & Living gegevens van de koper nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens door de MNH Scandinavian Design & Living zijn ontvangen.
2.5 Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de koper aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de koper over op het moment van levering.
2.6 Indien de koper een levering weigert, kan MNH Scandinavian Design & Living de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft MNH Scandinavian Design & Living in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

Artikel 3 - Retourneren
3.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met MNH Scandinavian Design & Living te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
3.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 3.1 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met MNH Scandinavian Design & Living per mail ([email protected]), terug te sturen naar een door MNH Scandinavian Design & Living vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3.3 MNH Scandinavian Design & Living vergoed de van de klant ontvangen betalingen uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de retournering.
MNH Scandinavian Design & Living behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van MNH Scandinavian Design & Living of de leverancier van het artikel) is beschadigd.
3.4 Artikel 3.1 is niet van toepassing op:
• Producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de koper
• Duidelijk persoonlijk van aard zijn
• Door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
3.5 Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van MNH Scandinavian Design & Living schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal MNH Scandinavian Design & Living de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. MNH Scandinavian Design & Living heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 4 - Betalen en verzenden
4.1 Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro’s en inclusief wettelijk vastgestelde omzetbelasting (BTW).
4.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.4 De consument kan een keuze maken uit de volgende betaalmethoden: iDeal, Bancontact, Creditcard, achteraf betalen via Riverty (voorheen AfterPay) of via een cadeaubon van MNH Scandinavian Design & Living
4.5.1 In samenwerking met Riverty bieden wij de consument (woonachtig in Nederland en België) tevens achteraf betalen aan. Betaling dient aan Riverty te worden gedaan.
Meer informatie over achteraf betalen via Riverty vindt u in de gebruikersvoorwaarden van Riverty.
4.5.2 Riverty verwerkt je persoonsgegevens om de betaling van je bestelling af te ronden. Meer informatie hierover vind je in onze betaalvoorwaarden en de privacy statement van Riverty op: https://www.riverty.com/nl-nl/privacybeleid/
4.5.3.1 Voor alle betalingen via het Riverty-systeem gelden de algemene betalingsvoorwaarden van Riverty Group GmbH. De Eenmanszaak MNH Scandinavian Design & Living, Melis Stokelaan 18, 1948 DA Beverwijk, KvK-nummer 81326157, BTW-nummer 0035.57.328.B38, houder van de webshop www.mnh-scandinaviandesign-living.nl, heeft haar vordering op jou overgedragen aan Riverty. Dit betekent dat je alleen nog kunt betalen op het hierboven genoemde rekeningnummer van AfterPay.
4.6 Een cadeaubon kan niet gebruikt worden voor de aanschaf van een nieuwe cadeaubon. Het restant van een cadeaubon is niet inwisselbaar voor geld. Het restant bedrag van een cadeaubon blijft open staan voor een volgende aankoop.
4.7
Een eventuele kortingscode dient tijdens het bestelproces ingevoerd te worden. Na het afronden van de bestelling kan er niet met terugwerkende kracht gebruik gemaakt worden van de kortingscode.
4.8 Voor verzending binnen Nederland brengt MNH Scandinavian Design & Living afhankelijk van het formaat en gewicht verzendkosten in rekening. Bij een bestelling boven de €50,- zijn de verzendkosten gratis binnen Nederland.
4.9 Voor verzending binnen de EU brengt MNH Scandinavian Design & Living afhankelijk van het formaat en gewicht verzendkosten in rekening. Bij een bestelling boven de €175,- binnen de EU zijn de verzendkosten gratis.
4.10 Voor verzending naar andere landen buiten de EU dient voorgaand het maken van een bestelling contact opgenomen worden met MNH Scandinavian Design & Living via [email protected].
4.11 Alle bestellingen worden verzonden via Post-NL, de klant zal per mail een track & trace code ontvangen.
4.12 Vanaf 1 september 2019 moeten pakketjes via PostNL binnen 7 dagen opgehaald worden. Hierna zal het pakket geretourneerd worden naar MNH Scandinavian Design & Living. De kosten voor retourneren, opnieuw zenden en voor de oorspronkelijke zending worden niet vergoed en zijn voor kosten van de klant.
4.13 MNH Scandinavian Design & Living is niet verantwoordelijk indien de klant een foutief adres opgegeven heeft bij de bestelling en het pakket niet afgeleverd kan worden. De kosten voor het opnieuw opsturen van de bestelling zijn voor de klant.

Artikel 5 - Garanties
5.1 De door MNH Scandinavian Design & Living te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door MNH Scandinavian Design & Living geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs.
5.2
De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen 10 dagen – en bij uiterlijke gebreken onverwijld - schriftelijk en gemotiveerd aan MNH Scandinavian Design & Living gemeld te worden. In geval van consumentenkoop geldt een termijn van 2 maanden na constatering van eventuele gebreken.
5.3 Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft MNH Scandinavian Design & Living de keus om het desbetreffende product te vervangen, dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te restitueren.
5.4 Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.
5.5 Aanspraak op garantie vervalt indien andere dan de door de fabrikant aangewezen service/reparatiediensten herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben gepleegd.
5.6 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.
5.7
MNH Scandinavian Design & Living is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken welke ontstaan door of voortvloeiende uit onjuiste montage of gebruik van producten.

Artikel 6 - Overeenkomst
6.1 Een overeenkomst tussen MNH Scandinavian Design & Living en een consument komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door MNH Scandinavian Design & Living op haalbaarheid is beoordeeld.
6.2 MNH Scandinavian Design & Living behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

Artikel 7 - Privacy
7.1 Indien u een bestelling plaatst bij MNH Scandinavian Design & Living, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van MNH Scandinavian Design & Living. MNH Scandinavian Design & Living houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
7.2 MNH Scandinavian Design & Living respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
7.3 Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
7.4 Ten behoeve van de afwikkeling van de overeenkomst kunnen wij de door de klant opgegeven gegevens doorgeven aan het verzendbedrijf dat opdracht heeft de levering uit te voeren, indien dat nodig is voor de levering van bestelde goederen.
7.5 Naargelang van de betalingsdienstaanbieder die de klant in het bestelproces uitkiest, geven wij ten behoeve van de afwikkeling van betalingen de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de kredietinstelling en evt. aan de in opdracht van ons werkende betalingsdienstaanbieders c.q. aan de uitgekozen betalingsdienst. Voor een deel verzamelen de uitgekozen betalingsdienstaanbieders deze gegevens ook zelf, voor zover de klant daar een account heeft aangemaakt. In dat geval moet de klant tijdens het bestelproces met zijn inloggegevens bij de betalingsdienstaanbieder aanmelden. Daarop is de privacyverklaring van de respectievelijke betalingsdienstaanbieder van toepassing. Ook krijgt MNH Scandinavian Design & Living informatie over de betaling van de klant zijn bank of creditcardmaatschappij.

Artikel 8 - Communicatie
8.1 MNH Scandinavian Design & Living is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en MNH Scandinavian Design & Living, dan wel tussen MNH Scandinavian Design & Living en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en MNH Scandinavian Design & Living.
8.2 MNH Scandinavian Design & Living is niet aansprakelijk voor informatie en web inhoud die zonder haar medeweten wordt verstuurd door gebruikers. Ook is MNH Scandinavian Design & Living niet verantwoordelijk voor de web inhoud en informatie van websites die op enige manier gelinkt zijn met de webwinkel www.mnh-scandinavian-design-living.nl. MNH Scandinavian Design & Living is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, direct dan wel indirect, die in verband wordt gebracht met de website. 

Artikel 9 - Overmacht
9.1 MNH Scandinavian Design & Living is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van MNH Scandinavian Design & Living, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3 MNH Scandinavian Design & Living behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is MNH Scandinavian Design & Living gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 10 - Klachten
10.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door MNH Scandinavian Design & Living serieus in behandeling worden genomen.
10.2 De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij MNH Scandinavian Design & Living (brief of e-mail).
10.3 MNH Scandinavian Design & Living zal binnen zeven (7) werkdagen de klacht proberen op te lossen. MNH Scandinavian Design & Living zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Artikel 11 - Intellectuele en industriële eigendomsrechten
11.1 De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door MNH Scandinavian Design & Living geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
11.2 MNH Scandinavian Design & Living garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door MNH Scandinavian Design & Living geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en geschillenregeling
12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van MNH Scandinavian Design & Living is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen MNH Scandinavian Design & Living en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem.


Contactgegevens
MNH Scandinavian Design & Living
Melis Stokelaan 18
1948 DA Beverwijk
[email protected]

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »